Voorwaarden en privacy

Wuzzi Alert

LEDS GO! BREDA


ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022

Algemene voorwaarden voor deelname evenement


Artikel 1; Definities


 1. Organisator; Stichting Lions Club Breda Quatro hierna te noemen de organisatie.
 2. Lions Club Breda Quatro; het jaarlijks terugkerende evenement, volledig genaamd LEDS GO!.
 3. Deelnemer; degene die zich op de door LEDS GO! aangegeven wijze heeft ingeschreven voor deelname.
 4. Deelname; de overeenkomst tot deelname aan de LEDS GO! en elke andere dienst of aankoop die daaraan is gelieerd.
 5. Het bestuur van de Stichting stelt het wedstrijdreglement van de LEDS GO! vast. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het wedstrijdreglement.
 6. De stichting is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel voor West Brabant onder nummer 54443946.


Artikel 2; Deelname


 1. Deelname aan LEDS GO! is uitsluitend mogelijk wanneer de deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het verschuldigde inschrijfgeld en eventuele andere kosten volledig heeft voldaan.
 2. Met het indienen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer een overeenkomst aan en gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst.
 4. Na het indienen van het inschrijfformulier dient het verschuldigde inschrijfgeld direct te worden voldaan door middel van iDeal, tenzij anders overeengekomen.
 5. De deelnemer heeft recht op een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Indien de deelnemer de overeenkomst binnen de bedenktijd wil herroepen dient hij hiervoor een email te sturen naar info@ledrunbreda.nl.
 6. De deelnemer die de overeenkomst binnen de wettelijke bedenktijd herroept heeft recht op volledige terugbetaling van het inschrijfgeld.
 7. De deelname aan de LEDS GO! geschied door de deelnemer persoonlijk.
 8. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten op deelname over te dragen aan een derde.
 9. Indien de deelnemer verhinderd is aan de LEDS GO! deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd, met uitzondering van de gevallen genoemd in artikel 2 onder 6.
 10. LEDS GO! kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de Fun Run geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
 11. De deelnemer dient ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers op te volgen. Bij misdragingen houdt de organisatie zich het recht voor de deelname stop te zetten zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
 12. De deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van LEDS GO!, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.


Artikel 3; Aansprakelijkheid


 1. Deelname geschiedt op eigen risico. LEDS GO!, eigenaar, personeelsleden of andere hieraan verbonden (rechts)personen, zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die de deelnemer mocht lijden ten gevolge van de deelname. Tevens is de LEDS GO! niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van LEDS GO! voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de LEDS GO! ter zake van die schade uitkeert.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Fun Run.
 5. De deelnemer vrijwaart de LEDS GO! voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de run. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken of andere eigendommen af te geven. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemer. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door de LEDS GO! ter beschikking gestelde kleedaccommodaties. De deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodaties niet bewaakt worden.


Artikel 4; Persoonsgegevens


LEDS GO! respecteert uw privacy. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG), in de privacy statement informeren we u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De privacy statement is onderaan deze voorwaarden opgenomen.


Artikel 5: Verkeersreglement


De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht. Achter de laatste loper rijdt een bezemwagen en/of een materiaalwagen. Na de bezem/materiaalwagen worden de verkeersmaatregelen opgeheven.


Artikel 6; Geschillenregeling


Geschillen tussen de organisatie en de deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.Privacystatement


Inleiding


LEDS GO! respecteert uw privacy. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. U heeft altijd het recht om inzage, rectificatie en verwijderen.


Met dit privacy statement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.


Wet- en regelgeving


Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is.


Identiteit van de gegevensverwerker


LEDS GO! wordt verzorgd door Lions Club Breda Quatro (KvK-nummer 54443946).


Waarom verzamelen wij informatie?


Als u zich inschrijft voor LEDS GO!, vragen wij u om persoonsgegevens. We gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • Uw aanvraag en betaling af te handelen
 • U te informeren over het event en eerst volgende event
 • U te registreren voor de tijdregistratie
 • De website van LEDS GO! te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren
 • De verzamelde gegevens worden tot maximaal 1 jaar na de run bewaard.


Inzage van uw gegevens


Het is mogelijk LEDS GO! te verzoeken tot inzage van uw gegevens. Wanneer u zelf om inzage in uw gegevens verzoekt worden deze pas aan u verstrekt (via telefoon of e-mail) als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. Dit doen wij om uw privacy te beschermen.


Informatie stopzetten


Als u geen prijs stelt op informatie over LEDS GO!, kunt u ons dat schriftelijk laten weten, via het contactformulier op onze website of via info@ledrunbreda.nl. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen.


Gebruik persoonsgegevens stopzetten


Als u het gebruik van uw gegevens voor één van de genoemde doeleinden wilt beëindigen, of als u persoonsgegevens wilt laten verwijderen, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen via info@ledrunbreda.nl.


Opgave van uw persoonsgegevens


Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u via het contactformulier op onze website verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Voor het verwerken van deze gegevens kan een bijdrage in de kosten worden verlangd.


Aan wie worden uw gegevens verstrekt?


LEDS GO! verstrekt uw gegevens aan twee dienstverleners waar wij gebruik van maken. Hieronder vindt u welke dienstverleners dat zijn, waarom wij deze dienstverlenersgebruiken en welke gegevens worden doorgegeven.


Voor het verwerken van uw betaling maakt LEDS GO! gebruik van Molliepayment (https://www.mollie.com/nl/privacy) en CM.


Onderstaande gegevens worden doorgegeven;

 • Uw naam;
 • Uw betaalgegevens (IBAN en BIC);
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type.


Beeld-, video- en geluidsmateriaal tijdens het event


LEDS GO! verzameld tijdens het event beeld-, video- en geluidsmateriaal van deelnemers. Dit materiaal kan gebruikt worden in promotiemateriaal zoals flyers en website. Op uitdrukkelijk verzoek en met redenen omkleed zullen wij beeld-, video- en geluidsmateriaal verwijderen.


Vragen


We vinden het vanzelf spreken dat we u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacystatement of over de manier waarop LEDS GO! omgaat met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via via het contactformulier op onze website of via info@ledrunbreda.nl.


Klachten


Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden via het contactformulier op onze website of via info@ledrunbreda.nl.


Wijzigingen en datum


Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacystatement vinden.


Dit privacystatement is het laatst gewijzigd op 19 oktober 2022.